logo-2134901592

Beställ en GRATIS vattenanalys!

logo-2134901592

Välj nedan vilken analys du behöver!

Vatten från egen brunn

Idag har över en miljon människor i Sverige enskild vattenförsörjning. Det innebär att ca 15 % av landets befolkning har egen brunn.

Grundvatten i jordlagren

Grundvatten i jordlagren finns i porutrymmet under grundvattennivån. Generellt kan man säga att om jordarten är grov, dvs. består av sand och grus, kan stora vattenmängder utvinnas. I finkorniga jordarter som silt och lera är den tillgängliga vattenmängden för liten. Morän, som är den vanligaste jordarten i Sverige, har skiftande porutrymme vilket medför att vattentillgången varierar.

Grundvatten i berggrunden

Grundvatten förekommer i två huvudtyper av berggrund: urberg och sedimentärt berg.

Sveriges urberg utgörs av bl.a. graniter och gnejser. Vattnet förekommer i större eller mindre sprickor i urberget. Vattentillgången styrs således av hur sprickrikt berget är.

Sedimentär berggrund kan t.ex. vara sandsten, skiffer och kalksten. Vattentillgången i dessa bergarter är ofta större än i urberget. Detta gäller främst i sandsten med hög porositet vilken är en av landets mest vattenförande bergartstyper.

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnets kvalitet skiljer sig ofta mellan berggrunden och jordlagren. Generellt kan sägas att djupare liggande grundvatten har bättre kvalitet än ytligt grundvatten. Detta beror främst på att djupare grundvatten har haft en längre uppehållstid i marken och på så vis hunnit neutralisera sur nederbörd och andra eventuella föroreningar. Man kan dock inte borra en brunn hur djupt som helst, med ökat djup ökar även risken för saltvatten. Saltvattenrisken varierar mycket i landet, men den är större i kustnära och lågt liggande områden.

Olika typer av brunnar

I dag finns två huvudtyper av brunnar i Sverige:

  • bergborrade brunnar
  • grävda brunnar

Bergborrad brunn

I en bergborrad brunn utnyttjas berggrunden som vattenmagasin.

Man borrar ner genom berggrunden tills erforderlig mängd vatten erhållits. Det är detta borrhål som utgör brunnen. Borrhålets diameter kan variera, men de vanligast förekommande dimensionerna är 115, 140 och 165 mm.

Bergborrad brunn är den vanligaste brunnstypen idag. I urberg brukar denna brunnstyp normalt ge 100–1000 l/h. Om större sprickzoner påträffas kan dock vattentillgången öka betydligt. För normala hushåll räcker dock i de flesta fall 100 l/h. Om vattenmängden inte skulle vara tillräcklig kan man öka vattentillgången genom att öppna sprickorna genom högtrycksspolning med vatten eller sprängning med dynamit.

En bergborrad brunn har i allmänhet ett bättre skydd mot föroreningar än en brunn i jordlagren. En annan fördel med bergborrade brunnar är att de sällan sinar under torrperioder eftersom grundvattnet är djupt liggande.

Grävd brunn

Grävda brunnar förutsätter att det finns grundvattenförande jordlager på måttliga djup (5–6 m). Om grundvattnet ligger på större djup är det svårt att nå ner till grundvattnet med en konventionell grävmaskin. När en grävd brunn anläggs i relativt ytliga grundvattenmagasin är den utsatt för yttre påverkan som avlopp, jordbruk, sur nederbörd osv. Det är därför extra viktigt att vidta skyddsåtgärder vid anläggning av en sådan brunn. Brunnens placering är också av stor betydelse.

Det finns alltid en viss risk att en grävd brunn sinar under längre torrperioder. Särskilt utsatta är grunda brunnar i morän. Normalt varierar grundvattennivån i morän med 1–2 meter under året men under längre torrperioder kan grundvattnet sjunka betydligt mer.